Biển phòng meeting room trượt ngang

160

Biển trượt văn phòng, phòng họp trong công ty.

Trượt nội dung nhằm thông báo cho khách hàng biết hiện trạng của phòng

Kích theo theo mẫu