Biển nosmoking để bàn chữ A

70

Biển chữ A No smoking

Kt: 6x12cm