Biển chú ý trong Toilet

99

Biển nội quy trong toiet, wc, restroom

Kích thước: 15x26cm