Biển khu vệ sinh nam nữ

80

Biển khu vệ sinh nam nữ

kích thước: 12x28cm

chất liệu Mica, Nhôm xước, Inox